ametlikud teadaanded (2023)

Kui te sellest rubriigist vastust ei leidnud, vaadake palun selle kasutusjuhenditAmetlikud teadaanded sisse.

1. Kuidas ma saan teadaandest teada?

Automaatsed teated saadetakse siis, kui teate väljastaja on sisestanud isikukoodi või registrikoodi. Isiku- või registreerimiskoodi sisestamata jätmisel saadetakse teade vaid juhul, kui väljaandele on käsitsi lisatud meiliaadress.

Automaatne teatis saadetakse füüsilise isiku puhul selle füüsilise isiku poolt MinuAT-is registreeritud e-posti aadressile, Eesti.ee e-posti aadressile, millele see on suunatud, ja viimasele registreeritud e-posti aadressile. rahvastikuregistris. Juriidilise isiku puhul saadetakse automaatne teade MinuAT-s märgitud meiliaadressile, haldusorgani liikmete ja äriregistrijärgse juriidilise isiku üldisele meiliaadressile.

2. Kuidas ma näen kõiki minu või minuga seotud üksuse tehtud teateid?

Teadete vaatamiseks tuleb siseneda ametlikku teadete portaali üleval paremal asuva nupu "Inhouse" kaudu ja autentida ID-ga või mobiil-ID-ga. Kuulutused, sh juba avaldatud, leiate menüüpunktist "Kõik minu teadaanded". Kui teile tuleb saata teatisi, ilmuvad need märguanded esimesena.

(Video) Ametlikud Teadaanded infopäev 2014 (I)

3. Kas ma saan sellest suhtlusest loobuda?

Teatise saaja võib avaldamise lõpetada, kui selle eesmärk on anda teavet adressaadi kohta. Selleks tuleb kasutada üleval paremal asuvat nuppu "Inhouse", et siseneda ametlikku suhtlusportaali ja tuvastada end ID või mobiil-ID abil. Kui teate avaldamise eesmärk on mitte ainult teate saaja teavitamine, vaid ka avalikkus, ei ole teate saajal võimalik teate avaldamist peatada.

Kui Teil ei ole võimalik Minuati kaudu osaleda või soovite lõpetada avalikuks teadmiseks avaldatud teate avaldamise, võtke ühendust teates märgitud väljaandjaga, kes otsustab avaldamise lõpetamise. Isikuandmete kaitse seaduse artikli 14 lõige 1 sätestab, et isikuandmete töötlemine on lubatud andmesubjekti nõusolekuta, tingimusel, et isikuandmete töötlemine on seadusega ette nähtud. Kõik teadaanded avaldatakse õiguslikul alusel.

4. Kelle poole saab pöörduda kuulutuse sisuga seotud küsimuse või veaga?

Võtke probleemiga seoses ühendust teatises loetletud väljaandjaga.

5. Kuidas ma saan taotleda juurdepääsu arhiiviandmetele?

(Video) Mis tähendab avalikult kättetoimetamine maksekäsu kiirmenetluses? Koostanud Mast õigusbüroo juristid

Teda või tema ettevõtet puudutavad teated ei pea reeglina olema ligipääsetavad – need leitakse Minuaadi kaudu automaatselt (vt CC P 2).

Juurdepääsu saamiseks esitatakse justiitsministeeriumi e-posti aadressile digitaalselt allkirjastatud taotlus koos avalduse taotletava juurdepääsu ja õigusliku huvi kohta. Taotlusele tuleb juurdepääsu võimaldamiseks lisada ka taotleja isikukood.
juurdepääsu
antakse, kui taotlejal on kontrollimiseks õigustatud huvi lõike 13 lõike 13 tähenduses.Ametlike väljaannete seadus. Taotlust vaadatakse läbi vastavalt justiitsministri 30. märtsi 2015. a korraldusele nr 13.selle § 14 lõikele 2«Ametlike teadete eeskiri», viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. Taotluse läbivaatamise tähtaega võib vastavalt sama paragrahvi lõikele 3 vajadusel pikendada 15 tööpäevani, lähtudes täiendavast analüüsist. Sellisest pikendamisest tuleb teatada viie tööpäeva jooksul.

6. Kas ma saan näha, kes on minu faili andmeid vaadanud?

Kui keegi märkab failis olevat märget, lisatakse märkmele link "Kuva konsultatsioon". Lingil klõpsates näete, kes ja millal teatest teadlik oli. Teavet ei tohi avaldada, kui teade tehti kriminaalmenetluse tõesuse väljaselgitamiseks või riigi julgeoleku tagamiseks.

7. Äri- ja mittetulundusühingute ning asutuste esindusõiguse saamine teadete avaldamiseks

Ameti- ja heategevusühingud ning sihtasutused, mida olete volitatud äriregistri alusel esindama, kuvatakse AT infosüsteemi sisenemisel automaatselt volitatud esindajatele. Kui te ei ole registri andmetel esindamiseks volitatud isik, kuid teil on korraldus teid esindada, saate infosüsteemi sisenedes küsida isikut tõendavat dokumenti või mobiiltelefoni, esitades tõendi oma esindusvolituse kohta, tõendi, et olete volitatud esindama juriidilist isikut teadete avaldamisel. Täpsemalt kasutusjuhend

teadete avaldajale.

8. Saan teate "Teie võrguaadress otsib juba sisu." Oodake veidi enne sisu uuesti skannimist. '

Turvakaalutlustel on asutuse samaaegsed otsingud piiratud, kasutades "märksõna" otsinguvälja (kaks või enam korda sekundis). Kui logite sisse ID või mobiil-ID-ga, kehtib piirang ainult kasutaja sisselogimisseansi jooksul.

9. Andmete kuvamine Google'i otsingutulemustes

Pärast teatise saatmist võivad otsingumootorid, nagu Google, endiselt kuvada otsingutulemustes vanu andmeid, kuni need otsingumootorid otsingutulemusi värskendavad. Ametlike teadaannete avaldaja ei saa mõjutada otsingumootorite tööd. Otsingutulemuste värskendamiseks Google'i otsingumootoris saab inimene ise Google'iga ühendust võtta:https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=et.

Täpsemalt,Saate lugeda otsingumootoritest andmete eemaldamise kohtaAndmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

10. Volikirjataotlust ei ole võimalik allkirjastada. Numbrimärgiüksus puudub.

(Video) New 2020 SUV Chevrolet Trailblazer

See viga on ilmselt seotud Google Chrome'iga. Sellise vea ilmnemisel ilmub aadressiribale punase risti ikoon (vt pilti).
ametlikud teadaanded (1)

Puudutage seda ja see avaneb menüüvalikutega. Seejärel valige "Alati luba saidil pluginate kasutamiseks..." (vt pilti). Ingliskeelse brauseri puhul on teade "Luba alati pistikprogrammid..."
ametlikud teadaanded (2)

Seejärel peate lehte värskendama, klõpsates aadressiribast vasakul asuvat nuppu "Recall this page"/"Refresh" või klaviatuuri nuppu F5. Seejärel on teil võimalus kuvada PIN2 aken.
Kui kasutate brauserina Internet Explorerit ja ilmneb tõrge, värskendage oma ID-tarkvara ja proovige uuesti.

11. Kuidas leian vanas ametlike teadete infosüsteemis avaldatud teated?

Vanas ametlike teadete infosüsteemis, s.o enne 6. aprilli 2015 avaldatud teated on leitavad ainult põhikategooriat, avaldamiskuupäeva ja teemavälja kasutades.

Hallituskorrelatsioonimaatriksnäitab, millisesse põhikategooriasse vanas süsteemis avaldatud artiklid kuuluvad.

(Video) Kevadpühade tervitus

Videos

1. TEXTA Toolkit - andmete otsimine/eraldamine
(Priit Aun)
2. Tarbijakrediidi teabeleht
(Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet)
3. Mis on viivis? Kuidas arvutada viiviseid?
(Tanel Riivits)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 04/06/2023

Views: 5721

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.